Vogels

Vogels weren is erg eenvoudig en u kunt dit makkelijk zelf doen met de producten van Dierplagenshop.nl. Vogels kunnen veel overlast veroorzaken en daarom adviseren wij de vogels te weren. Kies hiernaast uit een categorie voor nog meer producten tegen vogels.


Weergave:


Bezig met laden...
  • check Voor ondernemers en particulieren
  • grade Al 20 jaar jouw ongedierte bestrijding specialist
  • thumb_up Scherpste prijzen

Vogels

Vogels

Hoewel de meeste mensen vogels aantrekkelijk en aangenaam vinden, kunnen ze ernstige problemen geven als de populatie niet beheerst wordt.
Vogel uitwerpselen in het bijzonder zijn erg onaangenaam omdat ze besmet zijn met ziekteverwekkende organismen en slipgevaar kunnen veroorzaken.
Bovendien is de mest een lelijk zicht en kan deze leiden tot ernstige structurele schade aan gebouwen.
Nestmateriaal en veren bevatten vaak veel insecten wat kan leiden tot secundaire besmetting van gebouwen en eigendommen.
Het gekoer en de schreeuwkreten van vogels, zoals die van de meeuw, leiden tot grote onrust, zowel in stedelijke gebieden als badplaatsen.
Bovendien kunnen vogels zoals mussen, spreeuwen en duiven economische verliezen veroorzaken bij voedselverwerkende bedrijven door het vervuilen en het eten van het geproduceerde en opgeslagen voedsel.

WETGEVING EN BEPERKINGEN

Vogels en zoogdieren zoals verwilderde katten en konijnen komen we binnen het plaagdiermanagement regelmatig tegen.
We weren, vangen, en verjagen genoemde plaagdieren regelmatig. Mag dat zomaar?
Het oplossen van deze overlast is aan regels gebonden.
De meeste dieren zijn namelijk beschermd.
Dit beperkt de mogelijkheid voor verjagen, weren en vangen. In Nederland is sinds 1 januari 2017 de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.
De Wet natuurbescherming bevat strikte regels voor de bescherming van o.a. in het wild levende diersoorten in Nederland.
Deze wet bevat een algemene zorgplicht voor alle in het wild levende dieren.
Daarnaast voorziet de wet in strikte verboden die gelden voor aangewezen beschermde inheemse diersoorten, waaronder alle van nature in Nederland voorkomende soorten vogels.

De wet werkt volgens het ‘nee-tenzij’ principe ten aanzien van beschermde inheemse soorten: schadelijke handelingen zijn verboden, tenzij er een uitzondering voor is gemaakt.
Het is niet toegestaan om vogels te doden, vangen, verwonden, verstoren, bezitten, verhandelen, de nesten en eieren te verstoren of te vernietigen.
Uitzonderingen op deze verboden zijn onder voorwaarden mogelijk, onder andere voor veiligheid, schadebestrijding of onderzoek.
De wet regelt ook de jacht in ons land.
Het is zaak om goed op de hoogte te zijn van de status van de bescherming van een bepaald plaagdier.

Een goede voorbereiding en het verstrekken van de juiste informatie aan de opdrachtgever is daarom van cruciaal belang; ook bij het verkrijgen van ontheffingen.
Een overtreding van deze wet is een economisch delict met vaak hoge boetes.

Enkele belangrijke punten uit de Wet natuurbescherming;
Hoofdstuk 3.1 “Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn”:
1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.
Gedeputeerde staten, Provinciale staten en het Ministerie kunnen in bepaalde gevallen een ontheffing verlenen. Uitgebreide informatie hieromtrent vindt u op de website wetten.overheid.nl (zoeken op “Wet natuurbescherming”).

Er is vandaag de dag voor bijna elke toepassing een breed scala aan vogelweringsmethoden op de markt.
De ‘vogeldruk’ (de motivatie van de vogels om opnieuw toegang te krijgen tot een gebied of locatie waar vogelwering is toegepast) moet worden beoordeeld om de juiste methode te kiezen.
Locaties met veel druk worden gekenmerkt door veel vervuiling, nestmateriaal en zelfs eieren.
Deze zijn vaak zeer beschut en worden gebruikt door vogels om ‘s nachts te nestelen.
Netten zijn mogelijk de meest effectieve oplossing voor dergelijke plaatsen, alsook eventueel andere systemen zoals als zware pinsystemen.
De elektrische systemen en optische gel systemen zouden ook kunnen worden overwogen en in sommige gevallen ondersteund door een lokaal afschot van individuele vogels voor populatiecontrole. Locaties met gemiddelde druk, niet meer beschut, maar nog steeds zwaar vervuild.
Dit zijn locaties waar vogels bij voorkeur overdag neerstrijken met uitzicht op voedsel. Netten, elektrische systemen, optische gels of pinsystemen kunnen de aangewezen oplossingen zijn.
Houd er rekening mee dat vogels zich waarschijnlijk verplaatsen naar aangrenzende gebieden. Locaties met lage druk hebben af en toe hinder door het neerstrijken van vogels en vertonen weinig vervuiling.
Alle vogelweringsmethoden kunnen worden gebruikt met inbegrip van draadsysteem, pinnen, elektrisch circuit en optische gels.


Om jou een goede ervaring op onze website te geven, maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Hierdoor kunnen wij zien hoe je onze website gebruikt en met deze gegevens maken wij onze website beter en gebruiksvriendelijker. Wij houden niet van Bugs!
Accepteer geselecteerde cookies
Als je onze webshop/site gebruikt, krijg je van ons cookies klik hier voor meer info